Advarsler (fortynding 700)

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 GHS)


GHS 02 GHS 07 GHS 08
​Signord: Fare
Faresætninger: Gentagen eksponering kan forårsage tør eller revnet hud . Indeholder 2-butanonoxim. Kan forårsage allergiske reaktioner. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage døsighed og svimmelhed. Kan forårsage skade på organer ved længerevarende eller gentagen eksponering. Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.


Sikkerhedsoplysninger:

Hold væk fra varme, gnister, varme overflader, åben ild og andre antændelseskilder. Lad være med at ryge. Hold beholderen tæt lukket. Undgå udledning til miljøet. I tilfælde af hudkontakt: Vask med rigeligt vand og sæbe. Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas. Undgå kontakt med øjnene. Opbevares køligt på et godt ventileret sted. Må ikke tømmes i afløb. Brug kun i godt ventilerede områder.
VOC-indhold Kategori 1/i/Lb/2010: 500g/l, faktisk: < 850 g/l
Klasse 3 alkydharpiksfortynder 700Rør maling kraftigt før brug