Advarsler (metalbeskyttelsesmaling 3i1)

Mærkning i henhold til Forordning (EG) nr. 1272/2008 GHS)

GHS 02 GHS 07
Signalord: Advarsel
Oplysninger om særlige farer for mennesker og miljø
EUH 208 Indeholder 2-butanonoxim. Kan give en allergisk reaktion.
H 226 Brandfarlig væske og damp
H 317 Hudsensibilisering
H 336 Kan forårsage døsighed eller svimmelhed


Sikkerhedsinstruktioner


P 233 Hold beholderen tæt lukket
P 273 Undgå udledning til miljøet.
P 302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.
P 304+P340 HVIS INDÅNDET: Flyt ud i frisk luft og hold i ro i en stilling, hvor vejrtrækningen er let.
P 314 Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas
VOC-indhold i organiske opløsningsmidler Kategori 1/i/Lb/2010: 500g/l - faktisk VOC-indhold < 450g/l