Advarsler (træbejdse)

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 GHS

GHS 08
Signalord: Fare
Oplysninger om særlige farer for mennesker og miljø

EUH066 Gentagen kontakt kan forårsage tør eller revnet hud
EUH 208 Indeholder 2-butanonoxim. Kan give en allergisk reaktion.
H304 Kan være dødelig, hvis det sluges og kommer i luftvejene
Sikkerhedsinstruktioner
P 233 Hold beholderen tæt lukket
P 273 Undgå udledning til miljøet.
P 302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.
P 314 Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas
VOC-indhold i organiske opløsningsmidler Kategori 1/f/Lb/2010: 700g/l - faktisk VOC-indhold omkring 500g/l