Advarsler (flisemaling)

Mærkning i henhold til regulativ (EG) nr. 1272/2008 [CLP ]
Farepiktogrammer
Signalord: OBS
Fareadvarsler
H226 Brandfarlig væske og damp.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
H373 Kan forårsage skade på organer ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H412 Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
Sikkerhedsinstruktioner
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Lad være med at ryge.
P260 Indånd ikke støv/røg/gas/tåge/dampe/spray.
P271 Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
P264 Vask hænder og forurenet hud grundigt efter håndtering.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301 + P310 VED INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
P331 Fremkald IKKE opkastning.
P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til frisk luft og sørg for, at det er behageligt at trække vejret.
P312Ring til et GIFTINFORMATIONSCENTRAL/læge/...hvis du føler dig utilpas.
P305 + P351 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med +P338 vand i flere minutter. Fjern eventuelle eksisterende kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle.
P337 + P313 Hvis øjenirritation fortsætter: Søg lægehjælp.
P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405Opbevares aflåst.P501Bortskaf indholdet/beholderen til passende bortskaffelse.