Advarselsmeddelelser (farvet maling)

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 GHS


GHS 02 GHS 07
Signord: Advarsel
Oplysninger om særlige farer for mennesker og miljø

EUH 208 Indeholder 2-butanonoxim. Kan give en allergisk reaktion.
H 226 Brandfarlig væske og damp
H 317 Kan forårsage en allergisk hudreaktion
H 336 kan påføre døsighed og døsighed


Sikkerhedsinstruktioner


P 233 Hold beholderen tæt lukket
P 273 Undgå udledning til miljøet.
P 302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P 304+P340 VED INDÅNDING: Flyt ud i frisk luft og hold hvile i en stilling, hvor
trækker vejret let.
P 314 Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas
VOC-indhold i organiske opløsningsmidler
Kategori 1/d/Lb/2010: 300g/ l -
faktisk VOC-indhold <300g/l