Advarsler (2K klarlak)

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 GHS)

GHS 02 GHS 07
Signalord: Advarsel
Oplysninger om særlige farer for mennesker og miljø

H226 Brandfarlig væske og damp .
H312 Farlig ved hudkontakt.
H332 Skadelig ved indånding
H336 Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
H412 Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.


Sikkerhedsinstruktioner


P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P302 +P352 VED RØRING PÅ HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.
P403 + P233 Hold beholderen tæt lukket på et godt ventileret sted
P312 Hvis du føler dig utilpas: Ring til et GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge.
VOC-indhold i organiske opløsningsmidler Kategori 1/jLb /2010: 500g/l - faktisk VOC-indhold <450g/l