Advarsler (2K primer)

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 GHS)

GHS 02 GHS 07
Signalord: Opmærksomhed


Oplysninger om særlige farer for mennesker og miljø

H226 Brandfarlig væske og damp.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H332 Farlig ved indånding
H336 Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
H412 Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.


Sikkerhedsinstruktioner


P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P302 +P352 VED RØRING PÅ HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P403 + P233 Hold beholderen tæt lukket på et godt ventileret sted
P312 Hvis du føler dig utilpas: Ring til et GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge.
VOC-indhold i organiske opløsningsmidler Kategori 1/jLb /2010: 500g/l - faktisk VOC-indhold <450g/l